Abbekås Golfklubbs verksamhetsplan 2023

Medlemmar

Liksom tidigare år består ansvarsområdet av fyra delar; medlemsavgifter, spelavgifter, sålda spelrätter och hyrda spelrätter.
I enlighet med tidigare årsmötesbeslut gäller att klubbens pris på spelrätter beslutas av höstmötet (se förslag om pris på spelrätter för 2023).

Under årsmötet våren 2022 beslöts om en avgiftshöjning av i princip nästa alla årsavgifter 2023, vilket ger en intäktsökning på ca 8,5 % jmf med budget för 2022. Denna ökning kommer garanterat att behövas med tanke på inflationen, räntehöjningar och nya elpriser.

Den 1/9 2022 anställdes Tina Trujillo som ekonomi och medlemsadministratör. Framöver är det främst till Tina medlemmar ska vända sig när det gäller frågor angående medlemskap och ekonomi.

Våra aktiva kommittéer för medlemmar (Obk, HK, Oldgirls och JK) kommer självklart även nästkommande år sörja för att ni som är aktiva i dessa grupper erbjuds aktiviteter med tävlingar, seriespel och olika utflykter.

Vi hoppas också att vi ganska snart i samarbete med restaurangen kan komma igång med lite flera medlemskvällar.

Sponsor- & marknadskommittén

Sponsorverksamheten:

 

Tillbakablick 2022

 • Målet för 2022, att rekrytera nya medlemmar till Sponsor kommittén, blev inte uppfyllt.
 • Budgeten på 670 TSEK för 2022 nästan uppnådd, fattas 17 TSEK.
 • Vi har lyckats få ett antal nya sponsorer, t.ex. ByggMax som hålsponsor (hål 16)

 

Verksamhetsplan 2023

 • Inför det nya verksamhetsåret har vi en positiv känsla med vetskap om att i nuläget har vi inga avtalsuppsägningar från våra sponsorer.
 • Vi kommer att analysera möjligheterna att höja våra sponsoravgifter som en följd av inflationen.
 • Inflationen kommer ju självklart att drabba även våra sponsorer vilket kan innebära neddragningar av pengar till olika sponsorprojekt. Detta kommer i så fall att tas hänsyn till i en framtida eventuellt reviderad plan.
 • Öka vårt fokus på att genomföra minst 2 - 3 olika sponsoraktiviteter under året.

Marknadsföring:

Tillbakablick 2022

De olika marknadsföringsaktiviteter vi genomfört under året har givit ett bra resultat. Vi har exempelvis:

 • Fått ett stort antal nybörjare
 • 130 provmedlemmar
 • En totalt sett positiv medlemstillströmning
 • Bra respons (100% ökning jmf 2021) vid annonsering i YA och TA med kupong om Greenfee-erbjudande.

Verksamhetsplan 2023

Vi planerar inga större förändringar av vår marknadsmix inför det nya året. Däremot undersöker vi möjligheten att gå i en del nya kanaler med målsättningen att förstärka den positiva bilden av vår golfklubb. Fokus kommer att ligga på vår möjlighet att i princip erbjuda golfspel året runt ”Mer golf för pengarna”.

Greenfee

Våra antaganden inför 2022 med beräknat lägre greenfeeintäkter än 2021 har tyvärr visat sig vara riktiga.


Budget för 2023 ligger på en nivå som är i paritet med 2022 års prognos och 40 tkr lägre än den budget vi antog för 2022.


Vi har dock under året fått mycket positiva kommentarer om banan från våra gäster och vi tror att omdömena kommer att vara fortsatt positiva även kommande år med tanke på igenläggningen av bunkrar som sker hösten 2022.

 

Minskningen i antalet greenfeegäster jämfört med 2021 beror främst på att antalet gäster med Golfhäftet kraftigt minskat under året.


Förhoppningsvis stannar minskningen av i och med att det blir dyrare att leva generellt sett och där resor till utlandet väljs bort och kanske folk golfar mer i Sverige 2023. Vi vågar därför tro på samma utfall som 2022.

Idrottsrelaterat

Under 2022 har fler medlemmar hittat till vår pro Steve Hatton för att ta lektioner. Dock finns det fortfarande många medlemmar som inte tagit chansen att testa en lektion hos Steve. Vi är övertygade om att man efter ett besök hos honom upplever att golfen blir roligare då man helt enkelt blir en bättre golfare. Vi hoppas att medlemmar som inte ännu varit hos honom tar chansen nästa säsong.


Kostnaden inom området idrottsrelaterat beräknas sjunka med ca 5 % 2023 jämfört med budget -22, men beräknas öka med ca 10% jämförf med prognosen för -22.
Detta beror främst på högre kostnader juniorverksamheten då många juniorer tävlar på högre nivå än tidigare och får ökad ersättning för detta.


Samtidigt har kostnaderna för priser till tävlingar minskat de senaste åren tack vare sponsring samt att vi arrangerat tävlingar där medarrangören stått och står för hela eller delar av prisbordet.

Våra damer åkte ur Elitdivisionen men vi vågar ändå inte budgetera med lägre kostnader då vi ännu inte vet var deras seriespel kommer att gå 2023.

Självklart hoppas och tror vi att Abbekås Open även nästa år ska generera ett överskott. Dock har vi sänkt intäkterna -23 då speciella omständigheter -22 gjorde att utfallet blev mycket bättre än vanligt.

Junior- och elitkommittén

Junior och elitkommitténs verksamhet 2023 kommer att bedrivas med följande aktiviteter och Mål:

 

Aktiviteter 2023:

 

 • Vi kommer att anmäla två stycken lag till juniorserien.
 • Vi kommer eventuellt att anmäla oss till Matchligan.
 • Vi vill fortsätta att arrangera en tävling i golfveckan, då det verkar att vara väldigt uppskattat.
 • Vi vill arrangera ett läger i början av säsongen där vi hyr in Vision 54.
 • Vi hoppas att Abbekås Open kommer att spelas.
 • Vårt Damlag kommer att spela division 1.
 • Vårt Herrlag kommer att spela division 2.

Mål 2023: 

 • Damlaget har som mål att ta sig tillbaka till Elitserien.
 • Herrlaget har som mål att kvala sig upp till division 1.
 • Ett av våra juniorlag har vi som mål att komma topp 3.

Regel- och Handicapkommittén

Regel- och Handicapkommitténs uppdrag 2023 innefattar två Regelsystem.

 

Kommittén verkar för att klubbens medlemmar på ett enkelt sätt skall kunna följa golfens regelverk vid såväl tävling som vid sällskapspel med tillämpning av handicapreglementet. genom att:

 

 • Förvalta Golfens Regelverk inkl. Handicapreglementet.
 • Representera Golfklubben utåt i dessa frågor.
 • Ansvara för att vår bana är markerad enligt golfreglerna.
 • Ansvara för att lokala regler och bestämmelser följer reglerna.
 • Ansvara och arrangera, tillsammans med klubbens PRO och övriga kommittéer för regelutbildning.
 • Ansvara för rekrytering av domare samt ledamöter avseende handicapreglerna.
 • Hjälpa tävlingskommittén (TK) och övriga kommittéer med regelstöd.
 • Stödja Greenkeepern i regelfrågor.

Kommittén kommer att på begäran hjälpa övriga kommittéer med utbildning.

 

Kommittén har följande medlemmar:

 • Stefan Malmberg (ordf.)
 • Robert (Bobby) Holm
 • Olle Andersson
 • Lasse Stark

OldGirls-kommittén

OldGirls-kommittén (Ogk+50) verkar för att klubbens damer på ett naturligt och lättsamt sätt skall kunna umgås och spela golf tillsammans. Fokus ligger på golfspel förmiddagar tisdagar och torsdagar, men verkar också för att anordna tävlingar på lördagar då detta har efterfrågats av många klubbmedlemmar som är yrkesverksamma.

 • Anordna lottade tävlingar för seniordamer tisdagar och torsdagar, 18 respektive 9 hål.
 • Anordna en 18-hålstävling på våren och en 18-hålstävling på hösten samt en 9-hålstävling i december på lördagar för alla klubbens seniordamer.
 • Tillsammans med Oldboyskommittén anordna en gemensam tävling/månad under högsäsongen.
 • Ansvara för damernas seriespel i Skåneserien kategori 1, 2 och 3.
 • Ingå i ett samarbete med andra golfklubbar och anordna en utbytestävling för damer.
 • Ha ett nära samarbete med klubbens styrelse och andra kommittéer.

OldGirls-kommitténs sammansättning 2023

Birgitta Lindelöw Kassör, webb    

Kerstin Olsson Ledamot    

Mari Zimmerman Sammankallande

Marguerite Treijner sekreterare

Lena Hansson Ledamot

Ulla Johnsson Ledamot

Oldboyskommittén (Obk) verkar för att klubbens oldboys på ett naturligt och kamratligt sätt skall kunna umgås och spela golf tillsammans. Mottot är ”trivselgolf”.

Obk arrangerar och organiserar:

 • officiella tisdag- och torsdagstävlingar inklusive ”Order of Merit” och Trisskampen
 • utbytestävlingar:

-Abbeslaget tillsammans med Bedinge GK

-Lövet & Kannan tillsammans med Tomelilla GK och Sjöbo GK

 • tillsammans med Oldgirlskommittén arrangera gemensamma mixedtävlingar.
 • serielagen H60, H70, H75 och H80 samt uttag till dessa.
 • resor och spel på närliggande banor efter behov och önskemål.
 • den traditionella resan/tävlingen ”Ut i det blå”, preliminärt 1:a tisdagen i augusti.
 • Obk:s matchtävling i form av en Köpenhamnare där de olika åldersklasserna tävlar mot varandra.
 • Årsavslutning med tävling, gemensam måltid samt prisutdelningar OoM, HIO mm.

Obk håller kommittémöten cirka 6 ggr/år samt ett årsmöte.

Övrig försäljning

Styrelsen räknar med marginella förändringar både vad gäller intäkter och kostnader för 2023 och budget är ungefär densamma som 2022.
Förhoppningsvis ökar mängden gäster med husbilar något igen nästa år efter en nedgång 2022.
Drivingrangen beräknas att ge samma intäkter och kostnader under 2023 som under 2022.

Totalt minskar intäkterna med ca 3% och kostnaderna med 10%
Totalt förväntas ett täckningsbidrag på +545 tkr 2023 vilket är +10 tkr jmf med budget -22.

Samarbetspartners

Under 2022 har Abbekås Golfrestaurang AB (f.d. Thorén & Markusson AB) ytterligare ökat sin omsättning och vi vågar tro på ytterligare en liten ökning 2023 då vi upplever att fler och fler människor hittar till restaurangen.

Samtidigt kommer våra intäkter för driftskostnader för restaurangen att öka då framförallt våra elkostnader blir högre 2023 än 2022.

Vi tror att intäkterna ökar med ca 20 % jmf med budget 2022 och ca 13 % jmf med prognos 2022.

Bidrag

Vi räknar med samma utfall 2023 som budget för 2022.
Ambitionen är dock att öka antalet juniorer i träning, så att statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) kan ökas. Detta har varit vår ambition de senaste tre åren men vi har inte riktigt lyckats.
Styrelsen hoppas att JK att under kommande verksamhetsår intensifiera rekryteringen av nya juniorer.
Det positiva utfallet jämfört med budget 2022 beror på det extra bidrag vi fick från SGF för att vi arrangerade en damklass på Abbekås Open. Detta räknar vi inte med att få 2023.

Fastighet

Under 2022 har en hel del underhållsarbete utförts på klubbhus, rangehus och studio. För 2023 planeras fortsatt underhåll under förutsättning att ekonomiska förutsättningar finns.

Klubbhuset

Exteriört kvarstår några punkter som var planerade 2022. T.ex. justering av lösa nockpannor, ny vask och fler tappställen vid klubbtvätt mm.

Interiört ska fortsatt byte av belysningsarmaturer ske i foajén mm.

Maskinhallen

Träfasad ommålas. Plåtfasad rengörs och behandlas med ”grönfri”

Installation av solceller planeras för att sänka våra energikostnader.

Rangehuset

Bollautomaten måste åtgärdas för att eliminera ljudstörningar i angränsande hotellrum. Ev. flyttas byggnaden med bollautomaten helt. 

I samband med beslut om bollautomatens placering utreds om möjlighet att anlägga wc och dusch för husbilsuppställningen samt möjlighet för tömning av avlopps- och gråvatten för husbilar.

Ny utvändig trappa till plan 2. Befintlig i dåligt skick.

Invändigt i hotellrum kosmetiska åtgärder.

Studio

Ny balkong och räcke.

Invändigt i hotellrum kosmetiska åtgärder.

 

Enklare arbetsuppgifter kan som tidigare utföras som ideellt arbete av medlemmar. För mer kvalificerade anlitas professionella hantverkare/entreprenörer. 

Bana

Verksamhetsplan 2023 banan

Drift och underhåll av bana och maskiner leds av klubbens Course Manager som är adjungerad till styrelsen. Riktlinjer för arbetet utarbetas och fastställs av Bankommittén och Styrelsen. Målet är att banan ska upplevas som intressantare och lättare för de som inte slår så långt, men samtidigt fortsatt vara en utmaning för den bättre golfaren. Fokus ligger på att öka kvaliteten på banan.

 

Aktiviteter (planerade) för år 2023

Under 2023 blir att fortsätta utbytet och förbättring av bevattningen på banan. Dessutom ett större fokus på ökad banskötseln. Exempel på sådan är att utveckla spelytorna med hjälp av skötselinsatser såsom mer luftningsmoment, dressning, ogräsbekämpning och stödsådder. För att kunna öka specialskötselinsatser behövs mer tillgänglighet till banan vilket innebär avstängningar när det är optimalt vädermässigt. Trädvård bör göras samt borttagning/röjning av träd och övrig vegetation.

Maskinparken behöver förnyas (se listan nedan), där vissa maskiner är uppåt 15 år gamla, vilket tär på underhålls- och personalkostnader. Detta sker både med leasing och inköp utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Personalresurser behöver ökas för att hinna med all skötsel och för banan ska bli bättre kvalitetsmässigt. Under perioden april-oktober bör det finnas en bemanning på 240 timmar i vecka för skötsel av banan.

Dessutom görs under 2023 en planering inför modernisering/utveckling av rangen tillsammans med fastighetskommittén. Vi hoppas kunna söka medel som täcker en del av kostnaderna från bland annat regionala landsbygdsprogram.

 

NR

Aktivitet

Kostnad

1

Modernisera bevattningssystemet

100 000 kr

2

Ökad dressning, gödsel, ogräsbekämpning av banan

60 000 kr

3

Förbättra bevattningen vid bunkergreen intill klubbhuset

30 000 kr

4

Investeringar i maskinpark (ny leasing av spruttruck, ny såmaskin, inköp av ny ruffklippare, samt leasing av ny traktor

Ökade leasingkostnader

164 000 kr och inköp på

330 000 kr

5

Personal

500 000 kr

Administration

2023 beräknas en marginell kostnadsökning med ca 3 %. Det är främst IT- och telefonkostnader som ökar.
I övrigt ligger vi kvar på samma kostnadsnivåer jämfört med budget förutom på Reklam där vi dra ner med 10 tkr.

Investeringar

Vi har ett eftersatt underhåll av banan, fastigheter samt maskiner. Konsekvensen är att vi har ett stort behov av underhållsinvesteringar för att behålla det vi har.

För 2023 är investeringsplanen för fastigheten ca 700 000 kr. Den innehåller bl.a. att montera och installera solceller på maskinhallen. Vi har ett fastprisavtal fram till december 2022 och för att undvika markant högre elkostnader så är vår bedömning att detta är en klok investering. Tack vare de senaste årens goda resultat har vi idag en kassa som ger oss möjligheten att genomföra denna investering med egna medel.

Investeringar i maskiner är planerade till 333 000 kr. Det en ny ruffklippare samt en såmaskin som behöver införskaffas om vi ska ha resurser att fortsätta förbättra vår bana.

Om resultatet under 2023 utfaller bättre en plan fortsätter vi renoveringen av bevattningsanläggningen samt bunkrar.

Finans

 

Inledning

 

Planerna nedan avser våra finanskostnader för klubbens gamla lån samt lånet för Örmölla 3:50

Den samlade skulden för våra banklån per 1 januari 2023 bedöms bli 23 836 tkr. Under 2022 har vi amorterat ned lånen med 300 tkr.

 

Plan 2023

I planen för 2023 ska vi amortera 300 tkr. Det som kvarstår av våra gamla lån är det stora lånet i Skurup Sparbank på 8 836 tkr.

Lån

Skuld1 jan -23

Amortering

Skuld 31 dec -23

Panträttslån

8 836 tkr

300 tkr

8 536 tkr

Örmölla 3;50

15 000 tkr

0

15 000 tkr

 

Plan 2023 - 2025

Målsättningen är att vi amorterar i samma takt som tidigare (300 tkr/år). Amorteringarna riktas mot klubbens gamla lån.

Lån

Skuld1 jan -23

Amortering/år

Skuld 31 dec -25

Panträttslån

Örmölla 3.50

8 836 tkr

15 000 tkr

300 tkr

0 kr

7 936 tkr

15 000 tkr