Spelrättsbestämmelser

Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis

Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Abbekås GK

Antagna                  Extra årsmöte januari 2011
Reviderade:             2012-03-25 (årsmöte)
                              2013-11-03 (höstmöte)

§1
Spelrättsbevis i Abbekås GK nedan kallad klubben, kan förvärvas av fysisk person som önskar och beviljas aktivt seniormedlemskap i klubben till ett nominellt belopp om  1500:-
Extra spelrätt kan förvärvas av medlem i klubben. Denna spelrätt medför inga övriga kostnader utöver spelrättsbeloppet 1500:-
Extra spelrätt får av innehavaren överlåtas till ny medlem som vid övertagandet uppfyller vad som anges i §2
Spelrätt får ej utnyttjas för uthyrning eller på annat sätt än som anges i bestämmelserna

§1a Medlemskap med av klubben hyrd spelrätt
Enligt årsmötesbeslut finns 1 250 spelrätter. Av dessa kan klubben hyra ut 400 spelrätter för 500:- per år och styck. Detta gäller för medlemmar med medlemsformer som har krav på spelrätt. Medlem kan friköpa hyrd spelrätt med avdrag av betalda årshyror, efter fem årshyror tillfaller spelrätten innehavaren. 

§1b Krav på spelrätt
Medlemsformer där det krävs spelrätt beslutas årligen av års- och/eller höstmötet.

§2
Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade medlemsavgifter.
Medlem som aktivt avslutar sitt medlemskap har 12 månader på sig att avyttra sin spelrätt. Därefter skall spelrätten återlämnas till klubben utan krav på ersättning, alternativt att ny medlemsavgift för då vald medlemsform erläggs.
Medlem som ”straffar” ut sig genom att underlåta att betala fastställda avgifter skall i samband med uteslutningen återlämna spelrätten till klubben utan krav på ersättning alternativt betala sina förfallna avgifter.   

§3 Överlåtelse (försäljning) av spelrättsbevis skall ske på därför avsedd blankett Innehavare av spelrätt som vill överlåta spelrätten är skyldig att först hembjuda spelrätten till Abbekås Golfklubb.
Om spelrättsbevis överlåtes till ny fysisk person och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende årsavgift eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden betalats. Förvärvaren är skyldig att i samband med förvärvandet söka medlemskap i klubben. 

§4 Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning.
Återlämning senast den 31 december respektive år i samband med utträde ur klubben medför befrielse från årsavgift för kommande år. 

§5
Handlingar för överlåtelse av spelrättsbevis finns på klubbens hemsida

§6
Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat till 1250

 Styrelsen Abbekås GK