Organisation

STYRELSE

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 4‑8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad le­damot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande‑ och för­slagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom sty­relsen.

 26§ Åligganden

När årsmöte/höstmöte inte är samlat är sty­relsen golfklubbens beslutande organ och an­svarar för klubbens angelägenheter Styrelsen skall ‑ inom ramen för RF:s, SGF:s och dess stadgar ‑ svara för klubbens verksam­het enligt fastställda planer samt tillvarata med­lemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att 

  • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler. 
  • verkställa av årsmötet fattade beslut. 
  • planera, leda och fördela arbetet inom klubben. 
  • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovis­ningssed. 
  • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed. 
  • förbereda års- och höstmöte.

 Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och ar­bete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföran­den eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland sty­relsens ledamöter enligt styrelsens bestäm­mande.

Huvudområden och kommittéer

Huvudområden

Ekonomisk och administrativ verksamhet
Anläggningsverksamhet
Idrottsverksamhet
Klubb- och Medlemsverksamhet
Sponsorverksamhet
Informationsverksamhet 

Kommittéer,mm

Bankommitté (BK)
Fastighetskommitté (FK)
Tävlingskommitté (TK)
Regelkommitté/Handicapkommitté (R o HCPK)
Junior- och elitkommitté (JK)
Damkommitté
Herrkommitté (HK)
Oldboyskommitté (OBK)
Idrottskommitt
Sponsorgrupp (SK)
Ekonomigrupp
Webb,info och kommunikation (WK)