Tävlingskommittén

Kommittén skall

Bestå av ordförande utsedd av styrelsen samt ledamöter utsedda av ordförande.

Vid behov adjungera Klubbchefen till sina sammanträden.

Inlämna namnuppgifter på kommittéledamöter till styrelsen.

Ta fram underlag för budget.

Senast 15 februari upprätta, i enlighet med styrelsens riktlinjer, förslag till tävlingsprogram för klubben i samråd med övriga kommittéer och förelägga styrelsen för fastställande.

Ansvara för att beslutade tävlingar genomförs enligt Svenska Golfförbundets bestämmelser och rekommendationer.

Svara för uttagning av tävlingsledare/funktionärer till tävlingar i klubbens regi.

Ansvara för utbildning av tävlingsledare/tävlingsfunktionärer och uttagning av medlemmar till domarutbildning.

Inom ramen för fastställda regler ansvara för anskaffning av priser till tävlingar samt förbereda och genomföra prisutdelning.

Anslå inbjudningar och anmälningar till tävlingar, lotta och publicera startlistor samt presentera resultatlistor.

Protokollföra sammanträden och delge styrelsen och kommittéer protokoll.

Lämna information om verksamheten till styrelsen.

Deltaga i avstämningsmöten med Skånska Golfförbundets tävlingssektion och ha mandat att fatta beslut om ev. ändringar i tävlingsprogrammet.

 

Användbara länkar: