Regler för OBK 60+

1. Gemensamma regler för tisdags- och torsdagsgolfen.

Reglerna följer SGF:s Spel- och tävlingshandbok som gäller från 1 mars 2020. Lokala regler enligt
anslagstavlor, hemsidan, reception, 1: a tee med flera.

2. Tävlingsledare (TL) skall finnas.
a) TL kan utses för hela året, vid dennes frånvaro utser han ersättare.
b) TL avgör vid regeltolkningar, givetvis har TL rätt att undersöka med regelkunniga, men det är TL som avgör. TL:s beslut kan inte ifrågasättas.
c) TL avgör hur många som skall gå i bollarna samt genomför lottning i GIT. Riktlinjen är att det skall vara 3-bollar.d)
d) TL bestämmer vilka tee som skall gälla när väderleksförhållande och annat omöjliggör spel från ordinarie tee.
e) TL ansvarar för att resultaten registreras i GIT.
f) TL kan föreslå eller efter önskemål, med majoritetsbeslut, välja annan än ordinarie spelform.

3. Tävlingarna är öppna och omfattar 18 hål och är hcp-grundande.
a) Klubbansvarig och/eller TL meddelar om övrigt förhållande eller banans kondition gör att rond inte
skall gälla som hcp-grundande.
b) Åldersgränsen nedåt är 60 år, som skall uppnås under kalenderåret.
c) Spelformen är Slaggolf – Singel tisdagar och Slaggolf bästboll torsdagar.
d) Ordinarie tee är 56. De som fyller lägst 70 och högst 74 år har rätt att spela från tee 52. De som
fyller lägst 75 år under året kan välja att spela från tee 47. Önskemålet skall anmälas före start.
e) För att ha deltagit i tävlingen skall banans 18 hål ha spelats. Bruten rond förverkar startavgiften som tillfaller tävlingspotten.
f) Spelare som avbokar efter anmälningstidens utgång ej kommer till start eller inte fullföljer tävlingen erlägger full anmälningsavgift.
g) Spelare har rätt att spela (9) hål men bara de första nio hålen och under förutsättning att han meddelar detta före lottning och erlägger halv startavgift.
h) Antalet spelare är begränsat till 48

4. Medlem får bjuda in gäst från annan klubb att deltaga i samma boll.
Maximalt en gäst i medlems boll. Om eventuellt fler gäster så lottas dessa, maximalt två i samma boll.

5. Högsta exakta hcp är 39,0.
Spelare med högre handicap har rätt att spela men får bara tillgodoräknas sig ett spelhandicap som motsvaras av 39,0 i exakt handicap.
Spelare som har högre hcp än 36 spelar alltid från tee 47, om inget annat framgår av tävlingens bestämmelser.

6. Tävlingarna skall spelas på samma greener

 D.v.s. börjar tävlingen på provisoriska greener skall den fullföljas på provisoriska greener. 
TL kan besluta att de sista 9 hålen spelas på ordinarie greener, om klubbansvarig ger tillstånd.

7. Anmälan till OBK-tävlingarna
Anmälningar till tisdag- och torsdagstävlingarna görs i GIT. Saknar en spelare möjligheter till uppkoppling mot GIT kan anmälan ske via receptionen eller TL.

8. Anmälningstid och publicering av startlista.
Anmälningstiden utgår klockan 12:00 och startlistan publiceras senast 18:00 dagen före tävlingen.
Efteranmälningar kan ej ske efter att tävlingen lottats.

9. Startavgift / Vinster
Startavgiften är 40 kronor per spelare. Spelare har rätt att välja att bara spela 9 hål, till halv avgift om detta anmäls före start. För medlemmar i Abbekås GK gäller att avräkning sker varannan månad.

De som spelat tävlingarna får e-post om saldot på deras ”spelkonto”. Inbetalningar sker via SWISH till 0793-36 52 85. För de som saknar SWISH finns möjlighet till överföring till OBKs bankkonto. 

För greenfeespelare gäller att de betalar anmälningsavgiften med SWISH före tävlingen.
Vinster utdelas enligt fastställd vinstplan. Överskottet läggs i en pott som används enligt punkt 13.

10. Scorekort/Rapportering:
Alla spelare skall lämna in sitt scorekort signerat av spelare och markör.

11. Rast efter 9 hål, max 10 min.

12. Efter tävling ansvarar TL för att scorekorten registreras i GIT.

13. Potten skall användas enligt majoritetsbeslut.
För att vara kvalificerad att deltaga i aktivitet finansierad från potten, krävs att 15 startavgifter erlagts under säsongen som omfattar 1 januari – 31 oktober.
Om någon inte skulle vara kvalificerad, kan deltagande erhållas genom att erlägga det antal startavgifter som resterar. Är ingen startavgift betald blir avgiften enligt vad OBK beslutar.

14. Order of Merit  
I OoM ingår 15 tisdagstävlingar som spelas under perioden maj till augusti. 

Poängen fördelas efter uppnått nettoresultat och antal deltagare. Maximalt 8 deltävlingars resultat får räknas med i totalpoängen..

Segrare blir den som har högsta sammanlagda poängen. Vid lika poäng vinner den spelare med lägsta exakta handicap dagen före sista tävlingsdagen.

Segraren tilldelas vandringspriset och förvarar detta till nästa års final.

15. Torsdagsgolf - Lagtävling vid lägst 15 deltagare i annat fall singeltävling
Vid lagspel, 3-boll, räknas de två bästa resultaten per hål i bollen. Om antalet ej är delbart med 3 bestämmer TL vilken regel som skall gälla. Alterntativen är utlottning av en spelare i fyrbollen eller att bollarna som ej innehåller 3 spelare spelar med en "Joker".

16. HIO-pris vid tisdags- och torsdagstävlingarna.
Den spelare som gör HIO erhåller 500 kr. Gäller ej spel till vintergreener.

17. Revidering av regler kan endast ske genom majoritetsbeslut av OBK-kommittén.