Bankommittén

Ansvarsområde och mål

 • golfbana, driving range och övriga övningsområden
 • bevattningsanläggning, fordon, maskiner och annan utrustning
 • klubbens planteringar och vägar samt klubbhusområde
 • målet för kommittén beskrivs i långtidsplanen
 • vara kontaktorgan mot bolaget avseende instruktioner mm

Kommittén skall

 • bestå av ordförande utsedd av styrelsen samt ledamöter utsedda av ordförande
 • adjungera Course Manager till sina sammanträden 
 • upprätta och uppdatera långtidsplan för banan
 • upprätta årlig skötselplan som underställs styrelsen för fastställande samt verkställa densamma
 • inför höstmötet lämna in erforderligt budgetunderlag för kommande år enligt controlerns anvisningar
 • i samråd med regelkommittén utfärda lokala regler och bestämmelser
 • i samråd med regelkommittén handlägga ärenden rörande indexsättning av hålen
 • upprätta och senast den siste februari inlämna årsredogörelse att ingå i styrelsens verksamhetsberättelse
 • inlämna namnuppgifter på kommittéledamöter till styrelsen
 • protokollföra sammanträden och delge styrelsen och kommittéer protokoll
 • lämna information om verksamheten till styrelsen