Miljö

Abbekås Golfklubbs styrelse har beslutat att starta ett miljöarbete med målsättning att i steg1 erhålla SGFS miljödiplom (klart) och på sikt erhålla GEO-certifieing (Golf Enviroment Organisation).

Miljö Policy

 

  

 

I Abbekås golfklubb är miljö ett väsentligt begrepp, som skall beaktas i alla delar av verksamheten. Detta tänkesätt ska genomsyra arbetet, i styrelsen, bland anställda och medlemmar. En viktig del av vårt ansvar är att ständigt förbättra natur och miljö på vår golfbana. Det är också en förutsättning för att kunna driva och vidareutveckla klubben, inom ramen för ett ekologiskt hållbart samhälle.

 

  • Vi ska minska förbrukningen av fossila bränslen och prioritera förnyelsebara      energislag
  • Vi ska bevara och utveckla den biologiska mångfalden inom golfklubbens markområde och använda marken på ett hållbart sätt.
  • Vi ska vårda och ta hänsyn till natur- och kulturvärden inom golfklubbens markområden.
  • Vi ska minimera användningen av skadliga kemikalier inom Abbekås golfklubb.
  • Vi ska ställa miljökrav vid upphandling.
  • Vi ska återvinna restprodukter, minimera avfall och nedskräpning.
  • Vi ska minimera användningen av vatten, näringsämnen och kemiska växtskyddsmedel och därmed minska risken för påverkan på grundvattnet.
  • Vi ska genom information och utbildning göra medlemmarna och samhället delaktiga i klubbens miljöarbete.

Golfklubben har gjort en nulägesanalys inom följande områden:
inköpsrutiner, fastigheter, kontorsrutiner, golfshop, restaurang, sophantering/restprodukter, markbyggnad, transporter, grönyteskötsel, vatten, naturmark, maskiner och reception/kansli.

Arbetet har resulterat i en miljöplan vari vi beskrivit vår miljöpåveran och hur vi skall minska dessa.